Friday, December 14, 2018
Home Authors Posts by webmaster

webmaster

webmaster
280 POSTS 0 COMMENTS

முட்செடிகள் திராட்சப் பழங்களைத் தருமா?

முட்செடிகள் திராட்சப் பழங்களைத் தருமா? 'நல்ல மரம் நல்ல கனிகளைக்கொடுக்கும்" வேப்ப மரம் மாங்கனியைத் தரமாட்டாது. களைப்பயிரில் நெல்லை அறுக்கமுடியுமா? இறைவன் தங்கள் தங்கள் இனத்திற்கேற்ற விதைகளைப் பிறப்பிக்கும் பூண்டுகளையும் தங்கள் தங்கள் இனத்திற்கேற்று விதைகளைத்...

சிருஷ்டிப்பில் தேவனுடைய வல்லமை

சிருஷ்டிப்பில் தேவனுடைய வல்லமை 'ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்." 'கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர்@ நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது." வெளி 4:11. முதலாம் நாள் 'தேவன்...

இரட்சிக்கப்பட நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

இரட்சிக்கப்பட நான் என்ன செய்யவேண்டும்? முதலாவது, நீங்கள் உங்களது உண்மையான நிலையை உணரவேண்டும். இருவர் தேவாலயத்திற்கு ஜெபிக்கச் சென்றனர். ஒருவன் தன்னைத் தாழ்த்தாமல் தேவ சமூகத்தில் தன்னை உயர்த்தினான். பிறரையும் குறைவாக எண்ணினான். அவனது...

கடவுள் காணும் மனிதன்

கடவுள் காணும் மனிதன் 'ஒளியானது உலகத்திலே வந்திருந்தும் மனிதருடைய கிரியைகள் பொல்லாதவைகளாயிருக்கிறபடியினால் அவர்கள் ஒளியைப் பார்க்கிலும் இருளை விரும்புகிறதே அந்த ஆக்கினைத் தீர்ப்புக்குக் காரணமாயிருக்கிறது" (யோவான் 3:19). இதுவே கடவுள் மனிதனைக் குற்றஞ்சாட்டுவதற்குரிய காரணம்....

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் முடிவா?

மரணம் தான் வாழ்க்கையின் முடிவா? வாழ்க்கை என்ற நீடிய பயணத்திலே என்னோடு கூடி நடந்த பலரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்ப் பிரிந்து செல்லுகின்றார்கள். வாழ்க்கைப் பயணத்தின் பாதைகள் எல்லாமே மலர்ப்படுக்கைகளாக அமைவதில்லை. கண்கவரும் சோலைகளையும் கடந்து...

கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ யார்?

கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ யார்?? நீ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறாய் நீ தேவனுடைய பிள்ளை. (யோவான 1:12) நீ கிறிஸ்துவின் நண்பன். (யோவான் 15:15). நீ நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். (ரோம. 5:1) நீ கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறாய் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கின்றாய். (1கொரி. 6:17) நீ கிரயத்துக்குக்...

சிலுவைப் பாடு

சிலுவைப் பாடு ஒருவன் மனந்திரும்பாமல், குணப்படாமல், பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை உணராமல், கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவைத் தன் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல், 'நான் கிறிஸ்தவன்" என்று சொல்லிக்கொள்வதிலோ அல்லது 'நான் தேவனின் சாட்சி", 'பரலோக சுதந்தரவாளி"...

இரட்சிப்பு என்றால் என்ன?

இரட்சிப்பு என்றால் என்ன? இரட்சிப்பு என்பது இன்றையப் பிரசங்கிகளின் நவீன கண்டுபிடிப்பு அல்ல! இது முதலாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின்மூலமாய் அறிவிக்கப்பட்டது. 'இயேசு" என்ற பெயருக்கே, 'இரட்சகர்" என்பதுதான் பொருள். இவ்வுலுகில் இருந்த காலத்தில் இயேசு...

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தின் வல்லமை

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தின் வல்லமை 'உலகத்தின் பாவங்களைச் சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டுக்குட்டியாகிய கிறிஸ்து" கர்த்தராகிய இயேசுவானவர் சிலுவையில் சிந்தின செங்குருதியின் வல்லமையினால் நாம்பெற்ற ஆசீர்வாதங்கள் தான் எத்தனை எத்தனை!! இதனைத் திருமறை நமக்கு மிகவிரிவாக எடுத்துரைக்கிறது. 'அதன்...

அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காகக் கொடுத்தார்

மார்ச் 14 "அவர் தம்முடைய ஜீவனை நமக்காகக் கொடுத்தார்." 1யோவான் 3:16 இது ஒரு மகத்துவமான சம்பவம்: பெரிய இரகசியம் ஆகும். நமக்காகப் பாடுபட்டு, நமக்குப் பதிலாக மரிக்க நம்முடைய சுபாவத்தைக் தேவன் தரித்துக்கொண்டார். தேவனாய் இருந்த...
0FansLike
10FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -

EDITOR PICKS