யோவானின் பிறப்பும் இயேசுவின் முன்னறிவிப்பும்

24
0