Saturday, November 17, 2018

பயப்படாதே சிறு மந்தையே

மே 12 "பயப்படாதே சிறு மந்தையே." லூக்கா 12:32 தேவனுடைய மந்தை சிறியதுதான். இந்த மந்தை காட்டின் நடுவே இருக்கிறது. சத்துருக்கள் அதைச் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள். அவருடைய ஆட்டுக்குட்டிகள் கலங்கி பயப்படக்கூடியவை. அவர் அவைகளைப் பார்த்து பயப்படாதே என்கிறார்....

இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்குக் கிடைக்கப் பண்ணினார்

அக்டோபர் 01 "இப்பொழுது ஒப்புரவாகுதலை நமக்குக் கிடைக்கப் பண்ணினார்" ரோமர் 5:11 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய பாவங்களுக்காகச் சிலுவையில் சகல பாடுகளையும் சகித்து, நமக்கு நீதியுண்டாகப் பாவமன்னிப்பையும், நித்திய பாக்கியத்தையும் சம்பாதித்தார். அவர் பலியானது நம்முடைய...

பாவம் எவ்வாறு உண்டானது?

பாவம் எவ்வாறு உண்டானது? 'எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவாகளானார்கள் ரோமர் 3:23" கடவுள் நீதியும் அன்புமுள்ளவரயிருந்தால் ஏன் உலகம் பொல்லாப்பும், பாடுகளும், துக்கமும் மிகுந்துள்ளது. நாம் காணும் பகைமை எப்படி உண்டாயிற்று? மக்கள் ஏன்...

இயேசு கிறிஸ்து… மாறாதவராய் இருக்கிறார்

நவம்பர் 16 "இயேசு கிறிஸ்து... மாறாதவராய் இருக்கிறார்" எபி. 13:8 தேவனுக்கிருக்கும் முக்கியமான தன்மைகளின் ஒன்று அவர் மாறாதவர் என்பது. இப்பண்பு அவருக்கு மட்டுமே பொருந்தும். இதைக் கொண்டே அவர் தம் மக்களை ஆறுதல்படுத்துகிறார். நான்...

அந்தப்படி கிரியைகளில்லாமல் தேவனாலே நீதிமானென்றெண்ணப்படுகிற

நவம்பர் 15 "அந்தப்படி கிரியைகளில்லாமல் தேவனாலே நீதிமானென்றெண்ணப்படுகிற" ரோமர் 4:6 இந்த வசனம் வேதத்தில் மறைந்து கிடக்கிற இரகசியங்களில் ஒன்று. மனிதன் சொந்த நீதியற்றன். கிருபையினாலே தேவன் மனுஷனை அங்கீகரிக்கிறார். இயேசு நாதர் பூமிக்கு வந்து...

அவன் இப்பொழுது ஜெபம்பண்ணுகிறான்

நவம்பர் 14 "அவன் இப்பொழுது ஜெபம்பண்ணுகிறான்" அப். 9:11 பவுல் பரிசேயனாக இருந்தபொழுது எழுதப்பட்ட ஜெபங்களைமட்டும் வாசித்து வந்திருப்பான். இப்பொழுதுதான் அவர் மெய்யாகவே ஜெபம் செய்கிறான். இயேசு கிறிஸ்துவில் அவன் புதிய மனிதன் ஆனபடியினாலே அவனுடைய...

அக்கிரம விஷயங்கள் என்மேல் வல்லமை கொண்டது

யூலை 17 "அக்கிரம விஷயங்கள் என்மேல் வல்லமை கொண்டது" சங். 65:3 தேவபிள்ளை யுத்தம் செய்கிறவன். பாவம் அவனில் வாசம் பண்ணி அவனில் கிரியை செய்து சில நேரங்களில் அவனை மேற்கொள்கிறது. அவன் பாவத்திற்கு முற்றும் நீங்கலானவன்...

கர்த்தாவே என்னைச் சேதித்துப்பாரும்

யூலை 10 "கர்த்தாவே என்னைச் சேதித்துப்பாரும்" சங். 26:2 கர்த்தர் மனிதரைப் பார்த்து, ஒவ்வொருவனும் தன்னைச் சோதித்துப் பார்க்க வேண்டும் என்கிறார். தேவ பிள்ளை தன்னைச் சோதித்துப் பார்த்து தான் செய்தது போதுமென்றிராமல் தேவனை நோக்கி, கர்த்தாவே...

நீ எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதோ

செப்டம்பர் 02 "நீ எரிச்சலாயிருக்கிறது நல்லதோ" யோனா 4:4 யோனா தேவனோடு வாக்குவாதம்பண்ணினான். இப்படி செய்யாதவன் யார்? யோனாவைப்போல நாம் வெளியே முறுமுறுக்கவில்லையென்றாலும் அவனைப்போல எரிச்சலடைகிறோம். கர்த்தர் செய்ததே சரியென்று சொல்பவர்கள் ஒருசிலரே. அவர் செய்கிற...

STAY CONNECTED

0FansLike
1,063FollowersFollow
7,344SubscribersSubscribe

FEATURED

MOST POPULAR

விசுவாசத்தில் பலவீனமுள்ளவன்

அக்டோபர் 03 "விசுவாசத்தில் பலவீனமுள்ளவன்" ரோமர் 14:1 இந்த வார்த்தைகள் சில நேரங்களில் நம்மைச் சிந்திக்க வைக்கின்றன. தேவனுடைய ஜனங்கள் அவருடைய வார்த்தையைப் பற்றி அறிய வேண்டிய முறைப்படி சரியாக, ஆழமாக அறிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள். அதனால்,...

LATEST REVIEWS

என் வழிகளைக் காத்து நடக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்

யூலை 22 "என் வழிகளைக் காத்து நடக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள்." நீதி. 8:32 கர்த்தருடைய வழிகள் பலவகையானவை. அவை எல்லாம் மகிமைக்கும், கனத்திற்கும், சாவாமைக்கும் நித்திய ஜீவனுக்கும் நம்மை நடத்தும். இரட்சிப்பின் வழி குற்றத்தினின்றும் பாவத்தின் வல்லமையிலிருந்தும், தண்டனையினின்றும்...

மரணபரியந்தம் நம்மை நடத்துவார்

செப்டம்பர் 11 "மரணபரியந்தம் நம்மை நடத்துவார்" சங். 48:14 இந்த நம்பிக்கைதரும் வாக்கு எத்தனை ஆறுதலானவது. கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறவர். முதலாவது இந்த உலகினின்று நம்மைப் பிரித்தெடுத்து நடத்தினார். சமாதான வழியில் நம்மை நடத்தினார். கடந்த நாள்களிலும்,...

LATEST ARTICLES