உலகத்தின் வெளிச்சம் – The Light of the World

785
0

இயேசு: நான் உலகத்திலிருக்கையில் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்றார். (யோ.9:5)