முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – 2 பேதுரு

தமிழ் வேதாகமம் – 2 பேதுரு

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – 1. யோவான்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – 1 பேதுரு