முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – யாக்கோபு

தமிழ் வேதாகமம் – யாக்கோபு

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – 1 பேதுரு
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – எபிரெயர்