செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நீ விசுவாசத்தால் நிற்கிறாய்

யூன் 13 "நீ விசுவாசத்தால் நிற்கிறாய்." ரோமர் 11:20 இயேசுவில் வைக்கும் விசுவாசம் மகா விசேஷமானது. அதை அவருக்குமேல் வைக்காமல் மற்ற எதன்மீது வைத்தாலும் அதை அதிக மேன்மைப்படுத்திவிடுகிறோம். நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோமா? அது விசுவாசத்தனாலாகிறது. நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோமா?...