அக்டோபர்

முகப்பு தினதியானம் அக்டோபர்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நம்மை இரட்சித்தார்

ஏப்ரல் 08 "நம்மை இரட்சித்தார்" 2.தீமோ. 1:9 இரட்சிப்பு இம்மையிலும் கிடைக்கும் நன்மை. நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தால் இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். தேவன் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நீதிமான்களாக்கி நம்முடைய பாவத்தை மாற்றி நமக்கு நித்திய ஜீவனைத்...