அக்டோபர்

முகப்பு தினதியானம் அக்டோபர்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன்

டிசம்பர் 02 "தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாய் இருக்கிறேன்" அப். 27:25 தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருப்து மிகவும் நல்லது. ஆனால், அநேக நேரங்களில் அவரை நம்பாமல், தேவனைத் துக்கப்படுத்தி விடுகிறோம். அவர் நமது சித்தத்தைத் தெளிவாய் தெரியப்படுத்தி, நம்முடைய வாக்குகளைத்...