ஏப்ரல்

முகப்பு தினதியானம் ஏப்ரல்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு

பெப்ரவரி 14 ''கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு." சங். 37:4 கர்த்தர் நம்மில் மகிழுகிறதுபோல, நாம் அவரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்க வேண்டும். இதற்கு அவருடைய அன்பைப்பற்றி சரியான எண்ணங்கள் நமது உள்ளத்தில் வரவேண்டும். இயேசுவில் வெளியாகியிருக்கிற அவரின் மகிமையான குண...