ஏப்ரல்

முகப்பு தினதியானம் ஏப்ரல்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்

யூன் 05 "தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள்" 2.கொரி. 1:20 கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள், அவர் தம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதித்து, அவர்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவேன் என்று கொடுத்த உறுதி மொழிகள் ஆகும். அவர் சுயாதிபதியான தேவனானபடியால் அவரிடத்திலிருந்து வரும் வாக்குத்தத்தங்கள் அவருடைய அன்புக்கு...