ஒகஸ்ட்

முகப்பு தினதியானம் ஒகஸ்ட்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

பிதா தாமே உங்களைச் சிநேகிக்கிறார்

யூலை 31 "பிதா தாமே உங்களைச் சிநேகிக்கிறார்" யோவான் 15:21 இயேசு நேசிக்கிற சகலரையும் தேவன் நேசிக்கிறார். அவர்கள் யார்? அவருடைய வசனத்தைப் பிடித்து, அவர் புண்ணியத்தின்மேல் சார்ந்து, அவருடைய நாமத்தை நம்பி, அவரின் நியமங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து,...