ஒகஸ்ட்

முகப்பு தினதியானம் ஒகஸ்ட்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும்

ஏப்ரல் 19 "ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும்" மத். 15:25 இந்த வார்த்தை ஒர் ஏழை ஸ்திரீயினுடைய இருதயத்திலிருந்துப் பிறந்த ஜெபம் இது. கிறிஸ்துவின் இதயத்துக்குள் சென்றது. இது சுருக்க ஜெபமானாலும் சகலத்தையும் அடங்கிய ஜெபம்....