ஜனவரி

முகப்பு தினதியானம் ஜனவரி

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

அதனால் என்னை மறந்தார்கள்

செப்டம்பர் 19 "அதனால் என்னை மறந்தார்கள்" ஓசியா 13:6 ஆண்டவர் இஸ்வேலரை ஏன் கானான் தேசத்திற்குக் கொண்டுவந்தார்? அவர்களுக்கு ஏன் வளமான, செழிப்பான வாழ்வைத் தந்தார்? அவர்கள் அவருடைய மக்கள் என்பதற்காகவே. ஆனால் அவர்கள் தன்னலத்திற்கு இடம்...