ஜனவரி

முகப்பு தினதியானம் ஜனவரி

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

அவர்கள் தேவனை நோக்கி, எங்களை விட்டு விலகி இரும்

செப்டெம்பர் 07 "அவர்கள் தேவனை நோக்கி, எங்களை விட்டு விலகி இரும்...... என்கிறார்கள்" யோபு 21:14-15 அக்கிரமக்காரர் இப்படிச் சொல்லுகிறார்கள். தேவ சமுகம் அவர்களுக்கு வெறுப்பைக் கொடுக்கிறது. தேவன் இல்லாமல் வாழ்வது இவர்களுக்கு அதிக பிரியம். தேவன்...