டிசம்பர்

முகப்பு தினதியானம் டிசம்பர்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நீங்கள் உப்பாய் இருக்கிறீர்கள்

அக்டோபர் 04 "நீங்கள் உப்பாய் இருக்கிறீர்கள்" மத். 5:13 உலகத்தின் உப்பாயிருக்கவேண்டிய நம்மைப் பாவமானது சாரமற்றவர்களாக மாற்றிவிடுகிறது. தேவ கிருபையால்தான் அது சுத்திகரிக்கப்பட்டுச் சாரம் உள்ளதாக்கப்படுகிறது. இந்த நன்மைகள் கிறிஸ்துவால் உண்டாகிய அவருடைய ஜனங்களுக்குப் பயனுடையதாகப் பரவுகிறது....