டிசம்பர்

முகப்பு தினதியானம் டிசம்பர்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

எங்கள் தேவனே உம்மை அறிந்திருக்கிறோம்

டிசம்பர் 08 "எங்கள் தேவனே உம்மை அறிந்திருக்கிறோம்" ஓசியா 8:2 தேவனை அறிந்திருப்பது மிகவும் நல்லது. அவர் நமக்குப் போதிப்பதினால், நாம் அவரை அறிந்துகொள்ளுகிறோம். இயேசுவே நாம் அறிந்துகொண்டால்தான் நாம் தேவனை அறிந்து கொள்ள முடியும்....