பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன்

யூலை 09 "நான் அவர்கள் தேவனாய் இருப்பேன்." எரேமி. 32:38 இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களைக் குறித்துச் சொல்லப்பட்டதாய் இருந்தாலும், மெய்யான இஸ்ரவேலரான விசுவாசிகளுக்கும் ஏற்றதுதான். ஆண்டவர் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட எவரைக்குறித்தும் இப்படி சொல்லலாம். அழுகையோடும் விண்ணப்பத்தோடும்...