தினதியானம்

முகப்பு தினதியானம்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க இடங்கொடேன்

ஏப்ரல் 11 "நீங்கள் என்னிடத்தில் விசாரிக்க இடங்கொடேன்" எசேக். 20:3 இந்த ஜனங்கள் தங்களை உத்தம மார்க்கத்தாரென்று சொல்லிக் கொண்டு பாவம் செய்தவர்கள். இப்படிப்பட்டோர் தேவனுடையப் பார்வையில் மகா அருவருப்பானவர்கள். இவர்களைத் தேவன் தம்முடன் ஐக்கியப்பட...