துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

Popular Posts

My Favorites

அவர் தமது சித்தத்தின்படியே நடத்துகிறார்

டிசம்பர் 14 அவர் தமது சித்தத்தின்படியே நடத்துகிறார் (தானி.4:35) தேவனுடைய சித்தம் நிறைவானது. அது எல்லாவற்றையும் ஆண்டு நடத்துகிறது. தேவன் தமக்குச் சித்தமானவைகளையெல்லாம் செய்கிறார். நமது வாழ்க்கையில் நடப்பதை கவனித்தால், தேவன் என்ன செய்கிறார் என்பது விளங்கும்....