துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ?

மார்ச் 08 "நீங்களும் போய்விட மனதாயிருக்கிறீர்களோ?." யோவான் 6:67 ஆண்டவர் இயேசு இந்தப் பூமியில் இருந்தபோது, அவருடைய சீஷர்கள் அவரை விட்டுப் பின்வாங்கி போய்விட்டார்கள். அதேப் போல பலர் இந்நாளிலும் அவரை விட்டுப்போய்விட மனதுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்கள். அநேகர்...