செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

My Favorites

உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடிருந்து….

ஒகஸ்ட் 10 "உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடிருந்து....."  1.நாளா.22:18 விசுவாசிக்குக் கிடைத்திருக்கும் பெரிய சிலாக்கியம் கர்த்தர் எப்போதும் அவனோடிருப்பதுதான். நான் உன்னோடிருப்பேன் என்று வாக்களித்திருக்கிறார். நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார். அவர் தகப்பனைப்போல...
Exit mobile version