செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

My Favorites

எப்பொழுது என்னிடத்தில் வருவீர்

ஓகஸ்ட் 03 "எப்பொழுது என்னிடத்தில் வருவீர்." சங். 101:2 தேவனுடைய சமுகம்தான் தேவ பிள்ளைக்குப் பரவசம். இதை விட அவர்களுக்குப் பெரிய சந்தோஷம் கிடையாது. அவர்கள் விரும்புகிறபொருள் அவர்தான். இதுவே அவர்களின் சந்தோஷத்தின் ஊற்று. அவர்களுடைய ஆத்துமாக்களுக்கு...
Exit mobile version