முகப்பு வலைப்பதிவு பக்கம் 2

My Favorites

கர்த்தாவே….. என்னை நினைத்து

ஓகஸ்ட் 30 "கர்த்தாவே..... என்னை நினைத்து" சங். 106:4-5 இது அதிக பொருள் அடங்கியுள்ள ஒரு நல்ல ஜெபம். ஓர் ஏழை ஐசுவரியத்திற்காகவும், நிர்பந்தன் இரக்கத்திற்காகவும், அநாதை சிநேகிதனுக்காகவும் வேண்டுகிற ஜெபம். கர்த்தர் நம்மை நினைத்தால்...
Exit mobile version