முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் Suja K

Suja K

6 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

Popular Posts

My Favorites

சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன்

மார்ச் 29 "சகல நாட்களிலும் நான் உங்களுடனேகூட இருக்கிறேன்." மத். 28:20 அப்படியானால் இயேசு இந்த நாளிலும் நம்முடன் இருக்கிறார். இனி சகல நாள்களிலும் இருப்பதுப்போல் இப்போதும் இருக்கிறார். இனிமேலும் இருப்பார். நம்மை பாதுகாக்க, ஆறுதல்படுத்த,...