முகப்பு வலைப்பதிவு

Popular Posts

My Favorites

கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்

மார்ச் 31 "கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்." சங். 85:12 நலமானது எதுவோ அதைக் கர்த்தர் நமது ஜனத்திற்குத் தருவார். நம்மை ஆதரிக்க உணவையும், பரிசுத்தமாக்க கிருபையையும், மகுடம் சூட்டிக்கொள்ள மகிமையையும் நமக்குத் தருவார். தலமானதை மட்டும்தான்...