செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது

ஏப்ரல் 17 "கிறிஸ்துவின் அன்பு எங்களை நெருக்கி ஏவுகிறது" 2.கொரி. 5:14 நேசிக்கிறவர்களுடைய குணத்துக்கும் தன்மைக்கும் தக்கபடியே அவர்களின் நேசமும் இருக்கும். இயேசு கிறிஸ்து நிறைவுள்ளவரானபடியால் மேலான குணங்கள் எல்லாம் அவரிடத்தில் இருந்தது. அவருடைய அன்பு...