பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

என் தேவன் என்னைக் கேட்டருளுவார்

செப்டம்பர் 21 "என் தேவன் என்னைக் கேட்டருளுவார்" மீகா 7:7 தேவன் சொன்னபடியே தம் வாக்கை மெய்யாய் நிறைவேற்றுபவர். கடந்த நாள்களில் என்றும் அவர் வாக்குத் தவறியதில்லை. இம்மட்டும் நடத்தியவர் இனிமேலும் நடத்துவார் என்பதை இது காட்டுகிறது....