பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ள தேவன்

யூலை 13 "இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ள தேவன்." எபேசியர் 2:4 பாவத்தினால் வரும் நம்முடைய நிர்பந்தம் பெரியது. ஆகிலும் தேவனுடைய இரக்கத்தைப்போல அவ்வளவு பெரியதல்ல. நமது துன்பங்கள் அநேகம். தேவ இரக்கம் அவைகளுக்கெல்லாம் மருந்து. இரக்கம் என்பது தேவனுக்கு...