செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

மனந்திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளைச் செய்வாயாக

பெப்ரவரி 26 "மனந்திரும்பி ஆதியில் செய்த கிரியைகளைச் செய்வாயாக."  வெளி 2:5 மனந்திரும்புதலுக்குச் சிந்தனை தேவை. நடத்தையைப்பற்றியும், தன் நிலைமையைப்பற்றியும் பயபக்தியாய் சிந்திக்கிற சிந்தனை வேண்டும். அது பாவத்தைப்பற்றி உணர்வதில் ஏற்படுகிறது. தேவனுக்கு முன்பாக நம்முடைய...