செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

உனக்குக் கொஞ்சம் பெலன் இருந்தும்

ஓகஸ்ட் 22 "உனக்குக் கொஞ்சம் பெலன் இருந்தும்"  வெளி 3:8 பாவிகள் பெலன் இல்லாதவர்கள். பரிசுத்தவான்கள் பெலவீனராய் இருந்தாலும் பெலன் அவர்களுக்கு உண்டு. இந்தப் பெலன் இயேசுவின் நாமத்தில் கிடைக்கிறது. அவர் பெலவீனருக்கு பெலன். வேதத்தில்...