பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

உத்தமமானவர்களை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக

அக்டோபர் 05 "உத்தமமானவர்களை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக" பிலி. 1:9 எடுத்த எடுப்பில் எதையும் நம்பாமல், அதை வேதவசனத்துடன் ஒப்பிட்டு பரீட்சித்துப் பார்க்கவேண்டும். நலமானது எது? பயனுடையது எது? அவசியமானது எது? முக்கியமானது எது? சேதம் விளைவிப்பது எது...