தினதியானம்

முகப்பு தினதியானம்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களை மன்னித்தார்

யூன் 12 "கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களை மன்னித்தார்." எபேசி. 4:32 ஆசீர்வதாங்களிலே மிகவும் முக்கியமான ஒன்று தேவன் கொடுக்கும் பாவ மன்னிப்பு. நமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு போயிற்றென்று அறிந்து உணருவது நமக்குக் கிடைத்த பெரிய சிலாக்கியம். நம்...