தினதியானம்

முகப்பு தினதியானம்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாள்

பெப்ரவரி 23 "இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாள்." லூக்கா 7:47 இவள் ஒரு பெரிய பாவி. தன் பாவத்தை உணர்ந்து இரட்சகரைத் தேடினாள். மன்னிப்புக்காக அவரிடம் சென்று இரக்கம் பெற்றான். இயேசுவின் அன்பையும், அவர் காட்டின பாசத்தையும்...