துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள்

ஓகஸ்ட் 05 "மனப்பூர்வமாய் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்யுங்கள்" எபேசி. 6:6 தேவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை நாம் அறியவேண்டும். ஒவ்வொரு பாவியும் தம்மை விசுவாசித்து, நேசித்து தமக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதே தேவ சித்தம். ஒவ்வொரு தேவ...