முகப்பு Video

Video

Popular Posts

My Favorites

கர்த்தருடைய ஜனமே அவருடைய பங்கு

யூன் 20 "'கர்த்தருடைய ஜனமே அவருடைய பங்கு." உபா. 32:9 தேவன் என் பங்கு என்று சொல்லும்போது நாம் நன்றியறிதலாலும், சந்தோஷத்தாலும் நிரப்பப்படுகிறோம். தேவன் தம் ஜனங்களுடைய பங்கென்பதே நம்மை அதிசயத்தினாலும், ஆச்சரியத்தினாலும், நிரப்பத்தக்கது. அவர் எவ்வளவோ...