முகப்பு Video

Video

Popular Posts

My Favorites

நேசம் மரணத்தைப்போல் வலிது

மே 26 "நேசம் மரணத்தைப்போல் வலிது." உன். 8:6 மரணம் யாவரையும் சந்திக்கக் கூடியது. ஞானமுள்ளவனும்¸ பலசாலியும்¸ தைரியஸ்தனும்¸ பரிசுத்தன் யாவருமே மரணத்தின் வாசலைத் தாண்டியர்வகள். அது எல்லாரையும் கொன்று உலகத்தைப் பெரிய கல்லறையாக்கி விட்டர். அன்பும்...