முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – எபிரெயர்

தமிழ் வேதாகமம் – எபிரெயர்

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – யாக்கோபு
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – பிலேமோன்