முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம்

தமிழ் வேதாகமம் – லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம்