முகப்பு எழுத்தாளர்கள் இடுகைகள் மூலம் webmaster

webmaster

380 இடுகைகள் 0 கருத்துக்கள்

Popular Posts

My Favorites

நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன்

செப்டம்பர் 05 "நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பேன்" ஆப. 3:18 இது நல்ல தீர்மானம். நமக்கிருக்கும் எந்தச் சூழ்நிலை மாறினாலும், மனிதர்கள் மாறினாலும் கர்த்தர் மாறாமல் இருக்கிறார். வெளிச்சம் இருட்டாயும், சாமாதானம் சண்டையாயும், இன்பம் துன்பமாயும், சுகம்...