ஒகஸ்ட்

முகப்பு தினதியானம் ஒகஸ்ட்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

நீதிமான்களோ துளிரைப்போலே தழைப்பார்கள்

யூன் 23 "நீதிமான்களோ துளிரைப்போலே தழைப்பார்கள்." நீதி. 11:28 இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவில் வைக்கும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களுக்குக் கர்த்தர் தமது நீதியைக் கொடுக்கிறார். அவர்களில் அவர் தம்முடைய ஆவியை வைத்திருக்கிறார். கிறிஸ்துவினால் நீதிமான்களாய் தேவ சமுகத்தில்...