ஜனவரி

முகப்பு தினதியானம் ஜனவரி

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

விலையேறப்பெற்ற சீயோன் குமாரர்

பெப்ரவரி 06 "விலையேறப்பெற்ற சீயோன் குமாரர்." புல. 4:2 இரட்சகராகிய இயேசு தம்முடைய ஜனங்களுக்கு அருமையாயிருக்கிறதுபோல, அவர்களும் தமது ஆபரணங்களென்றும் தமது விசேஷித்த பொக்கிஷங்களென்றும், நமது பங்கென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். அவர்கள்மேல் அவர் வைத்திருக்கும் அன்பு...