ஜனவரி

முகப்பு தினதியானம் ஜனவரி

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

அவனைக் கனப்படுத்துவேன்

ஜனவரி 07 "அவனைக் கனப்படுத்துவேன்"  சங். 91:15 என்னைக் கனப்படுத்துகிறவர்களை நான் கனப்படுத்துவேன். தற்பெருமை கர்த்தரைக் கனவீனப்படுத்தி நமக்குக் குறைவையும் அவர்கீர்த்தியையும் உண்டாக்குகிறது. தன்னை வெறுத்தலே மேன்மைக்கும் கனத்துக்கும் வழி நடத்தும். கிறிஸ்தவன் தன்னை வெறுத்து...