முகப்பு துண்டு பிரதிகள் உண்மையான விசுவாசம் என்ன?

உண்மையான விசுவாசம் என்ன?