முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம் தமிழ் வேதாகமம் – யூதா

தமிழ் வேதாகமம் – யூதா

முந்தைய கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – வெளிப்படுத்தின விசேஷம்
அடுத்த கட்டுரைதமிழ் வேதாகமம் – 3. யோவான்