செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

Popular Posts

My Favorites

இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு

யூலை 27 "இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு" லூக்கா 15:2 இதுதான் நமது இரட்சகருக்கு விரோதமாய் சொல்லப்பட்ட வழக்கு. அவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற வார்த்தை நமக்கு எவ்வளவோ ஆறுதலைத் தருகிறது. அவர் பாவிகளாகவே நம்மை ஏற்றுக்கொண்டார். இன்றும்...