துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

துக்கம் நிறைந்தவர்

ஓகஸ்ட் 23 "துக்கம் நிறைந்தவர்" ஏசாயா 53:3 தேவகுமாரன் துக்கமாய் இருப்பது எவ்வளவு விசித்திரமான காரியம். அவர் மகிமையின் பிரகாசமானவர். பிதாவின் அச்சடையாளமானவர். ஆனாலும் அவருடைய ஜனங்கள் பட்ட துன்பத்தையும், பட வேண்டிய துன்பத்தையும்...