துண்டு பிரதிகள்

முகப்பு துண்டு பிரதிகள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது

பெப்ரவரி 17 "என் ஆத்துமா மண்ணோடு ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது." சங். 119:25 இப்படி சரியான அறிக்கை செய்வது சாதாரணமானாலும், மிக உண்மையானது. உலகம் வெறும் மண். அதன் பணமும் பதவிகளும் மண்தான். மேலான இராஜ்யத்தோடு ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்போது...