பரிசுத்த வேதாகமம்

முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம்

Popular Posts

My Favorites

எனக்கு எதிரே உத்தரவு சொல்

செப்டம்பர் 08 "எனக்கு எதிரே உத்தரவு சொல்" மீகா 6:3 நம்முடைய நடத்தை பல நேரங்களில் மாறக்கூடியதாய் இருக்கிறது. தேவனைவிட பெரியதாக உலகத்திலும், உலகத்தில் உள்ளவற்றிலும் அன்பு கூர்ந்தால் தேவன் அங்கு அசட்டை செய்யப்படுகிறார். நாம் அவரைக்...