பரிசுத்த வேதாகமம்

முகப்பு பரிசுத்த வேதாகமம்

Popular Posts

My Favorites

சாவு எனக்கு ஆதாயம்

ஜனவரி 5 "சாவு எனக்கு ஆதாயம்"  பிலி. 1:21 தேவ சிருஷ்டிகள் என்ற அடிப்படையில் நாம் மரணத்தைப் பார்த்தால் அதற்குப் பயப்படுவோம். ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் பார்த்தால் பயப்படமாட்டோம். முன்னே அது நமக்குச் சாபம்:...