பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

அவர் திரும்ப நம்மேல் இரங்குவார்

யூலை 08 "அவர் திரும்ப நம்மேல் இரங்குவார்." மீகா 7:19 ஏதோ ஓரு துக்கமான காரியம் நடந்துவிட்டதாக இந்த வசனம் சொல்கிறது. கர்த்தர் தமது ஜனங்களைவிட்டு தமது முகத்தைத் திருப்பிக்கொண்டார். கர்த்தர் கோபங்கொண்டார். ஆனால் நம்மைப்புறக்கணிக்கவில்லை. அப்படி...