பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

தம்முடைய சொந்தக் குமாரன் என்றும் பாராமல்

பெப்ரவரி 11 "தம்முடைய சொந்தக் குமாரன் என்றும் பாராமல்." ரோமர் 8:32 தமது ஜனங்களை இரட்சிக்கும்படிக்கு பிதா தம்முடைய குமாரனையும் பெரிதாக எண்ணவில்லை. இவர்களை ஆறுதல்படுத்த அவரைத் தண்டித்தார். பாவம் செய்த தூதர்களையும் அவர் விட்டுவைக்கவில்லை....