பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

பதிவுகள் காண்பிக்க இல்லை

Popular Posts

My Favorites

கர்த்தருக்கே காத்திரு

பெப்ரவரி 27 "கர்த்தருக்கே காத்திரு." சங். 37:7 எப்பொழுதுமே பாவியானவன் அமைதலற்றவன். அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்தை விட்டுவிட்டபடியால் அவன் ஆவை அவனை நிலையற்றவனாக்குகிறது. கிறிஸ்து அவனைப் பார்த்து என்னிடத்தில் வா, நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல்...