செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

Popular Posts

My Favorites

உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்

மார்ச் 01 "உம்முடைய அதிசயமான கிருபையை விளங்கப்பண்ணும்." சங். 17:7 நம்மை மிகவும் அன்பான உறவில், தம்மோடு ஜக்கியப்படுத்திக்கொண்டதினால், இந்தப் பெரிய கிருபையை விளங்கப்பண்ணியிருக்கிறார். ஒரு புழுவைத் தம் பிள்ளையென்று அழைப்பது எத்தனை கிருபை. பாவம்...