செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

Popular Posts

My Favorites

கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்

பெப்ரவரி 04 "கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்."  மத். 24:6 அதாவது கவலைக்கொள்ளாதபடி மனமடிவாகாதபடி, திகையாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள். துன்பங்களைத் தைரியமாய்ச் சந்தித்து, பொறுமையோடும், மனதிடனோடும் சகித்து தேவனுக்கு முற்றிலும் கீழடங்கப் பாருங்கள். உலகத்தார் கலங்கி நிற்கலாம். நீங்கள் கலங்கக்கூடாது....