செய்திகள்

முகப்பு செய்திகள்

Popular Posts

My Favorites

இதெல்லாம் எனக்கு விராதமாய் நேரிடுகிறது

டிசம்பர் 07 "இதெல்லாம் எனக்கு விராதமாய் நேரிடுகிறது" ஆதி. 42:36 எவைகள் எல்லாம் விரோதமாக நேரிடுகின்றன? இழப்புகள், கஷ்டங்கள், வருத்தங்கள், துக்கங்கள், நோய்கள் இவைகளெல்லாமே. உனக்கும் இவைகள் விரோதமாய் இருக்கின்றனவா? இல்லை இல்லை இவைகள் உன்னைப்...