முகப்பு வலைப்பதிவு பக்கம் 2

Popular Posts

My Favorites

சிருஷ்டிப்பில் தேவனுடைய வல்லமை

"ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார்." 'கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர். நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது." வெளி 4:11. முதலாம் நாள் "தேவன் வெளிச்சம் உண்டாகக்கடவது...