பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

கிருபையினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்

பெப்ரவரி 16 "கிருபையினாலே இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்." எபேசி. 2:5 நாம் இலவசமாய் இரட்சிக்கப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய தேவ இரக்கம். நமது இரட்சிப்பு துவக்கம் முதல் முடிவுவரை கிருபைதான். உலகம் தோன்றுமுன்னே அது தேவ சித்தமாய் முன் குறிக்கப்பட்டது....