பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்

ஏப்ரல் 15 "தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்" பிலி. 2:8 இவ்வாறு தம்மைத் தாழ்த்தினவர் யார்? மகிமையின் பிரகாசமானவர், பிதாவின் அச்சடையாளமானவர் தேவனோடிருந்தவர். தேவனாயிருந்தவர். வல்லமையுள்ள தேவனும், நித்திய சமாதானப் பிரபுவுமானவர், எப்படி அவர் தம்மைத் தாழ்த்தினார்? நம்முடைய...