பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

சமாதானம் சமாதானம்

ஏப்ரல் 05 "சமாதானம் சமாதானம்." ஏசாயா 57:19 இவ்விதமான மிருதுவான அமைதி தரும் வார்த்தைகளைத்தான் சுவிசேஷம் நமக்குச் சொல்லுகிறது. நமக்கு வரும் எத்துன்ப நேரத்திலும், சோதனையிலும், வியாதியிலும், வருத்தத்திலும் அது நம்மிடம் சமாதானம் சமாதானம் என்றே...