பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

My Favorites

பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்தார்

டிசம்பர் 25 "பெத்லகேமில் இயேசு பிறந்தார்" (மத்.2:1) இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது எந்த நாளில் பிறந்தார் என்று திட்டவட்டமாகத் தெரியாது. அது நமக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், அவர் பிறந்தார் என்ற செய்திமட்டும் மிகத் தெளிவாக நமக்குக்...
Exit mobile version