முகப்பு வலைப்பதிவு

Popular Posts

My Favorites

கர்த்தர் ராஜரீகம்பண்ணுகிறார்

யூலை 14 "கர்த்தர் ராஜரீகம்பண்ணுகிறார்" சங். 97:1 கர்த்தர் உன் இரட்சகர். அவர் உன் தன்மையைத் தரித்திருக்கிறார். அவர் உன்னை நன்றாய் அறிவார். ஒரு தாய் தன் ஒரே மகனை நேசிக்கிறதிலும் அவர் உன்னை அதிகமாய் நேசிக்கிறார்....