முகப்பு வலைப்பதிவு

Popular Posts

My Favorites

ஏற்ற நேரத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை

டிசம்பர் 01 "ஏற்ற நேரத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபை"  எபி. 4:16 தேவனின் கிருபைதான் எந்த நேரத்திலும், எந்த நிலையிலும் நமக்கு நன்மையும் செம்மையுமானவைகளையெல்லாம் தருகிறது. ஓவ்வொரு நாளும் நமக்குத் தேவ கிருபை தேவை. ஆனாலும்...