முகப்பு வலைப்பதிவு

Popular Posts

My Favorites

நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள்

யூன் 25 "நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள்." 1.கொரி. 3:23 யார் கிறிஸ்துவினுடையவர்கள்? தமக்கென்று தேவன் பிரித்து வைத்த பரிசுத்தவான். அவரைத் தங்கள் தேவனாகவும், இரட்சகராகவும் தொழுது கொள்ளுகிறார்கள். அவர் நாமத்தை விசுவாசித்து அவருக்குத் தங்களை ஒப்புக்கொடுத்து, அவர் சித்தம் செய்கிறவர்கள்....