[MORE LINKS ]  [ TAMIL FONT ]  [ MUSIC ]  [ MY CHURCH ]     

காலம் நிறைவேறிற்று, தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாயிற்று!!!!


 'கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து, இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். (சங். 1:2)"


இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, நீர் எங்களுடைய பிதா, நாங்கள் களிமண், நீர் எங்களை உருவாக்குகிறவர், நாங்கள் அனைவரும் உமது கரத்தின் கிரியை. மிதியிட்ட ஒரே களிமண்ணினாலே குயவன் ஒரு பாத்திரத்தைக் கனமான காரியத்துக்கும், ஒரு பாத்திரத்தைக் கனவீனமான காரியத்துக்கும் பண்ணுகிறதற்கு மண்ணின்மேல் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லையோ?. களிமண்போல என்னை உருவாக்கினீர் என்பதையும், என்னைத் திரும்பத் தூளாகப்போகப்பண்ணுவீர் என்பதையும் நினைத்தருளும். ஏசா 64:8 ரோம 9:21 யோபு 10:9

ஒரு தேனீர் கோப்பையின் சுயசரிதை


நாம் தேவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்ததினால் அல்ல, அவர் நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதாரபலியாகத் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பினதினாலே அன்பு உண்டாயிருக்கிறது. (1.யோ.4:10)

   அன்பின் கீதங்கள் 2013


இயேசு: 'வேதவாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். அவைகளால் உங்களுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே, என்னைக்குறித்துச் சாட்சிகொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே. (யோ.5:39)"

 தினதியானம் : அதிகாலை மன்னா


       சிலுவைப் கருப்பொருள்
சிலுவைப் பாதையில் 1. யூதர்கள் 2. பிலாத்து 3. சிரேனே ஊர்சீமோன்
 


 ஞானஸ்நானம் அல்லது திருமுழுக்கு

1. ஞானஸ்நானம் என்றால் என்ன?
2. ஞானஸ்நானம் வெளிப்படுத்தும் கருத்து என்ன?
3. ஞானஸ்நானம் ஏன் எடுக்கவேண்டும்?
4. ஞானஸ்நானம் எப்போது எப்படி எடுக்கவேண்டும்?
5. யார் யாரிடத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுக்கவேண்டும்?

 


இந்த உலகத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனும், தன் வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தையும் திருப்தியையும் தன் வாழ்வுக்கான அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் தேடித்திரிகின்றான். ஆகவே சிலர் படித்து வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதன் மூலமாக அதைக் கண்டு கொள்ளலாம் என எண்ணுகிறார்கள். இன்னும் சிலர் செல்வத்தை சேர்ப்பதன் மூலமாக இவைகளை அடையலாம என நினைக்கின்றனர். வேறு சிலரோ சமுதாயத்தின் உயர்ந்த அந்தஸ்தின் மூலமோ அதை அடைய பிரயாசப்படுகின்றனர். ஆனால் இவைகள் மூலம் அதைக் கண்டுகொள்ள முடியாது என காணும்போது அவன் வாழ்க்கையிலே ஏமாற்றமும் விரக்தியும் அடைகிறான். இதனால் அவன் வாழ்க்கை ஏக்கமும், மனக்குழப்பமும், வேதனையும் நிறைந்ததாக மாறிவிடுகின்றது. சமுதாயத்தில் கொலை, கொள்ளை, தற்கொலை நடைபெறுவதற்கு இதுவே காரணமாக உள்ளது. மனிதனுடைய இந்த பரிதாப நிலைக்கு காரணம் அவன் தேடி அலையும் வாழ்வின் அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும், சந்தோஷத்தையும் திருப்தியையும் தரக்கூடிய ஒருவர் உண்டென்பதை அவர் அறியாமல் இருப்பது, அந்த மெய்வழியில் செல்லாமல் இருப்பதுமே இதற்கு காரணம். மனிதன், தான் அடைய வேண்டிய அந்த மேலான காரியத்தை மாறாத ஒரு சத்தியத்தின் வழியிலேயே பெற்றுக்கொள்ள முடியம். அந்த உண்மை வழி ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவே. 'நானே வழியும் உண்மையும் மெய் வாழ்வுமாயிருக்கிறேன்" எனக் கூறியிருக்கிறார். (யோவான் 14:6)

       வழியும் வாழ்வும் உண்மையும்   


சிலுவையில் தியாகம்

தக்க தருணத்திற்கு உதவும் சத்தியங்கள்

   Audio Messages

 கல்வாரி சிலுவைப்பலி ●  சத்தியங்கள் பத்து      அக்கரைக்குப்போவோம்
 நமது பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி ●  நீங்கள் யாரால் உண்டானவர்கள்?    பரிமளத்தைலம்
 வேறொருவர் பலி ●  கடவுள் யார்?    பயப்படாதே

 புறாவும் ஆட்டுக்குட்டியும்

 யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்?

   சந்தேகம்    

ஆவியின் கனி     ஆவிக்குரிய கண்ணாடி    தேடி வந்தவர்
மனிதத் தன்மை   ●  தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள    மெய்யான ஒளி
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து  ●  உறவுப்பாலம    அன்பின் கீதங்கள்

      

ஏழு வார்த்தைகள்

அறிக்கை

சிலகுறிப்பு...

  பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும்  மூன்று படிகள்  எங்கே போகின்றீர்கள்?
 நீ என்னுடனே கூட    கர்த்தருடைய வசனத்தின் மகிமை  தெய்வீகப்பரிமாற்றம்
  அதோ, உன் மகன்  கிறிஸ்துவை நீ ஏற்றுக்கொண்டால்  நீ தூரமானவனல்ல!
  ஏலீ! ஏலீ! லாமா சபத்தானி  ஊற்றுண்ட பரிமளத்தைலம்  விலையுயர்ந்த முத்து
  தாகமாயிருக்கிறேன்  ஒடு! நாடு! தேடு!  நித்திய ஜீவன்
 முடிந்தது  பின்வாங்கினவர்கள்  நல்லமரம்
 கையில் ஒப்புவிக்கிறேன்  மனந்திரும்பாதவர்கள்  நல்ல பங்கு

 
 

ஆட்டுக்குட்டியானவரின் வல்லமை

சிருஷ்டிப்பில் தேவனுடைய வல்லமை

சிலுவைப்பாடு

 

டைசிக்காலச் சத்தியம்

வழியும் வாழ்வும் உண்மையும்
 

மெய்யானவைகள்

மெய்யான சமாதானம்

மெய்யான சந்தோஷம்
     இரட்சிப்பு என்றால் என்ன?

மெய்யான வழி

     இரட்சிக்கப்படசெய்யவேண்டியது?

மெய்யான ஒளி  

  இரட்சிப்பின் நிச்சயம்

எங்கு பாவம் உண்டோ - அங்கு பரிசுத்தமளிக்கவும்
எங்கு வெறுப்பு உண்டோ - அங்கு அன்புகாட்டவும்
எங்கு கலக்கம் உண்டோ - அங்கு நம்பிக்கையூட்டவும்
எங்கு அந்தகாரம் உண்டோ - அங்கு ஒளி வீசவும்
எங்கு துயரம் உண்டோ - அங்கு மகிழ்ச்சியாக்கவும்
தேவன் இருக்கிறார் !

 

    இரட்சிப்பின் வெளிப்பாடுகள்  
     இரட்சிப்பின் கேள்விகள்!  
    ஸ்;திரீயின் வித்து 
  கடவுள் காணும் மனிதன்  
   மரணம் தான் வாழ்க்கையின் முடிவா?
   மரணத்தின் முடிவில் என்ன?
   மரணத்தின் மறுபக்கம்
   உண்மை
   கிறிஸ்மஸ் நற்செய்தி