பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

நான் இரக்கம் பெற்றேன்

யூன் 19 "நான் இரக்கம் பெற்றேன்." 1.தீமோ. 1:13 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிறிஸ்துவைத் தூஷித்து அவரைத் துன்பப்படுத்தி, அவருடைய ஊழியத்திற்குச் சேதம் உண்டாக்குகிறவனாய் இருந்தான். கர்த்தரோ இனி விசுவாசிக்க போகிறவர்களுக்கு மாதிரியாக அவனுக்கு இரக்கம் காட்டினார். இதனால்...