பாடல்கள்

முகப்பு பாடல்கள்

Popular Posts

My Favorites

தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கும்

நவம்பர் 10 "தேவரீர் எல்லா அக்கிரமத்தையும் நீக்கும்" ஓசியா 14:2 தேவனுடைய பிள்ளைக்குப் பாவத்தைப்போல் துன்பம் தரக்தக்கது வேறு ஒன்றுமில்லை. பாவத்திலிருந்து விடுதலைபெற வேண்டும் என்றுதான் அவன் விரும்புகிறான். அதற்காகவும் ஜெபிக்கிறான். அவன் எல்லாவற்றிலும் நீதிமானாக்கப்படும்பொழுது...